• GE99 er Hållbarhetspartner!

    GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
  • Världen behöver Goda företag!

    "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

På gång hos GE 99

CSRD is the EU’s new directive on mandatory sustainability reporting for companies above a certain size (250 employees and/or certain financial turnover). ESRS is the standard for this mandatory sustainability report. In the future, a sustainability report must be part of the financial report and reviewed by an auditor.

I took a course in perhaps the most important part of CSRD, namely the process known as ”Double Materiality”. A good course at Bonnier with experienced and pedagogical teachers.

I look forward to supporting more companies with sustainability reporting in the future.

CSRD är EU:s nya direktiv om obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag över en viss storlek (250 anställda och/eller viss ekonomisk omsättning). ESRS är standarden för denna obligatoriska hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsrapport måste i framtiden vara en del av förvaltningsberättelsen och granskas av revisor.

Jag gick en kurs i den kanske viktigaste delen av CSRD, nämligen processen som kallas ”Dubbel väsentlighetsanalys”. En bra kurs hos Bonnier med erfarna och pedagogiska lärare.

Jag ser fram emot att stötta fler företag med hållbarhetsredovisning i framtiden.

Sedan 2019 har GE99 haft ytterligare en tjänst i portföljen: Extern projektutvärdering eller ”följeforskning” som det ibland kallas. Det handlar om att EU-finansierade projekt ska ha en extern följare av projektet som kan stötta projektledningen, återkoppla lärdomar under projekttiden samt påminna om de långsiktiga målen för projektet.

Det är ofta offentligt drivna projekt och därför upphandlas följeforskaren enligt lagen om offentlig upphandling.  För min del har det blivit totalt fem projekt inom ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) som handlat om bredband och digitalisering, energisamverkan, en teknikaccelerator samt företagsstöd under pandemin. Just nu följer jag tre projekt varav några avslutas under 2023. Följeforskaren ska rapportera till Tillväxtverket om hur projektet lyckas nå målen.

Att vara följeforskare är ett väldigt roligt uppdrag att jobba med. Man lär känna projektteam med stor drivkraft, får se nya organisationer från insidan och samtidigt försöka bidra med tankar och lärdomar för att i slutändan vårt gemensamma samhälle ska bli lite bättre och mer hållbart än vad det är idag.

 

Introduktionsutbildningar till offentlig verksamhet finns nu tillgängliga genom Diploma. Det är Johnny Gylling och Jan Sandberg som tillsammans under varumärket Synkop skapat online-kurser till Offentlig verksamhet i Sverige, Regioner, Kommuner m.m. Övergripande om Demokrati och Värdegrund, att vara Anställd, Offentlighetsprincipen, Yttrandefrihet och Sociala medier är några av inslagen. Se mer på www.diplomautbildning.se och Sök på Offentlig verksamhet.

Under Styrelseakademien Sydosts Blekingevecka föreläste Johnny om hållbarhetsredovisning för stora och små företag. Deltagarna fick göra en uppgift att gradera viktiga hållbarhetsfrågor. Värd för dagen var Volvo i Olofström vars representanter Anne Lexe och Jonas Knutsson presenterade Volvos lokala tillverkning samt globala hållbarhetsarbete. Stort tack till er!

GE99 celebrates five years with a little cake here and there in the near future.

When I started the company in 2014, I had no idea it could hold. Sure I hoped and sure enough I got mentors and tried to learn. But now, five years later, I am both surprised and grateful to be able to continue as an entrepreneur indefinitely for as long as I have the health and customers want.

Working with sustainability feels meaningful and fun. I always try to take it down to earth when I meet a new customer, a new management team or, for that matter, a sports association that is my latest customer. Sustainability is not complicated. If you are only willing to take responsibility for your business, there is just as much to do.

And the best part: Sustainability work is profitable! Both for the planet and for the business! Thanks to the Board, all mentors, consultants and office colleagues but mainly to all CUSTOMERS!

GE99 firar fem år med tårta lite här och där den närmaste tiden.

När jag startade företaget 2014 hade jag ingen aning om det skulle kunna hålla. Visst hoppades jag och visst skaffade jag mentorer och försökte lära mig. Men nu fem år senare, är jag både överraskad och tacksam att kunna fortsätta som egen företagare på obestämd tid så länge jag har hälsan och kunderna vill.

Att jobba med hållbarhet känns meningsfullt och roligt. Jag försöker alltid att ta ned det på jorden när jag träffar en ny kund, en ny ledningsgrupp eller för den delen, en idrottsförening som är min senaste kund. Hållbarhet är inte krångligt. Är man bara villig att ta ansvar för sin verksamhet så finns det hur mycket som helst att göra.

Och det bästa: Hållbarhetsarbetet är lönsamt! Både för planeten och för verksamheten! Tack till styrelsen, alla mentorer, konsult- och kontorskollegor men främst till alla KUNDER!

With the starting point from Karlskrona we can now on one charge take us either to Västervik, Jönköping, Halmstad or Malmö. With the new BMW i3, 250 km is a realistic range compared to my old i3 who took me about 100 km. The batteries has developed and it feels really good to drive to the customer without emitting a single gram of CO2. Want to know more about electric cars versus gasoline and diesel cars? See the movie (4.30) ”How climate-smart is it to drive an electric car?” From Bil Sweden (Only in Swedish though 🙂

Med utgångspunkten från Karlskrona kan vi nu på en laddning ta oss antingen till Västervik, Jönköping, Halmstad eller Malmö. Med nya BMW i3 är 25 mil en realistisk räckvidd jämfört med min gamla som tog mig 10 mil ungefär. Batterierna utvecklas och det känns bra att köra till kunden utan att släppa ut ett enda gram CO2. Vill du veta mer om elbilar kontra bensin och dieselbilar? Se filmen (4,30) ”Hur klimatsmart är det att köra en elbil?” från Bil Sweden

Thank You Anna at Blekinge Business Incubator (BBI) for the invitation to your workshop on sustainable future for BBI. I am impressed by the four BTH students’ drive in the issue and how they facilitate several workshops on the subject. The methodology is taken from BTH’s master’s program for Strategic Leadership for Sustainability, which attracts students from all over the world. In the picture we see Anna from BBI, Peter from New Zealand, Michael from Ghana, Tuba from Turkey and Sierra from the USA. Many thanks to all of you for valuable insights!

Tack Anna på Blekinge Business Incubator (BBI) för inbjudan till er workshop om hållbar framtid för BBI. Jag är imponerad av de fyra BTH-studenternas driv i frågan och hur de faciliterar flera workshops i ämnet. Metodiken hämtas från BTH:s magisterprogram för Strategiskt ledarskap för hållbarhet som lockar studenter från hela världen. På bilden ser vi Anna från BBI, Peter från Nya Zealand, Michael från Ghana, Tuba från Turkiet och Sierra från USA. Stort tack till er alla för värdefulla insikter!

Tack till mina adepter Simon och Emil på Stumbly som nominerat mig till Årets mentor! Det har varit roligt att agera mentor åt två positiva och drivna unga ingenjörer och jag har lärt mig mycket på resan. All framgång till er önskar jag och var rädda om er! På bilden Jonas Bommeskär, Nyföretagarcentrum, och jag. Jag är han med diplomet 🙂

Vi svenskar har ett högt klimatavtryck. I genomsnitt 2 ton högre än världsmedborgarens. Och mer än 6 ton högre än vi borde. Så: vi behöver alla hjälpa till att minska utsläppen av klimatgaser. Här är mitt bidrag som företagare: Jag kör nästan uteslutande elbil i tjänsten men lånar ibland en ”långfärdsbil” som är av typen plugin-hybrid. Ibland tar jag flyget till Stockholm.  Dessa resor som inte är fossilfria klimatkompenserar jag via zeromission.se. Pengarna går till både trädplantering och energiprojekt i utvecklingsländer. Jag tänker så här: kan jag göra detta så kan andra företag göra samma.

certificate_16485076 (1)

Tidningen Aktuell Hållbarhet intervjuade bl.a. mig om Hållbarhetslagens kriterier: ”Det är i och för sig viktigt att inte svenska företag får ökade bördor jämfört med andra EU-länder. Men i detta fall handlar det om en lätt börda som kan ge företagen ökad konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling.” Därför kan jag acceptera ett högre krav (250 anställda) än vad EU-direktivet säger (500 anställda).  Hela artikeln finns att läsa i tidningen Aktuell Hållbarhet nr 2 2018.

Äntligen har vi hittat konceptet för mindre och medelstora företag  samt föreningar att enkelt och effektivt utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom vårt samarbete med ansvarsfullt.se kan vi erbjuda både ett digitalt verktyg och en utbildning som gör kunden tryggare i att kommunicera CSR och hållbarhet till sina intressenter.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen om vardera 4 timmar och omfattar moment som ”Skapa er hållbarhetsprofil”, ”Bli trygg i att prata hållbarhet” samt ”Visa ert hållbarhetsarbete med ansvarsfullt.se”

Licens till ansvarsfullt.se ingår för första året.

Kontakta GE99 för mer information.

Den 3 oktober gick jag SIS utbildningen ”Att integrera ISO 26000 i ditt ledningssystem”. En värdefull kurs där vi tittade på ISO 9001, 14001 och hur man kan integrera standarden för socialt ansvar ISO 26000 i ledningssystem för kvalitet och miljö. Jag har studerat ISO 26000 på högskola och även arbetat i praktiken med den hos kund men saknade detta perspektivet. Det är uppfriskande att vidareutbilda sig – man får aldrig sluta vara nyfiken!

Ansvarsfullt företag – sigillet som visar att företaget arbetar med hållbarhet

– Jag har länge saknat ett digitalt verktyg som gör det enkelt att arbeta med hållbarhet, även för mindre företag. Nu har jag hittat det: ansvarsfullt.se

– Verktyget är så bra så jag är numera AMBASSADÖR för ansvarsfullt.se i södra Sverige.

– Ett litet företag kan arbeta med hållbarhet och få fram en hållbarhetsrapport som möter kraven från de stora kunderna.

Torsdag den 21/9 kl.14:30 föreläser Johnny Gylling på Litorina Folkhögskola (Gullberna Park, Karlskrona): ”Finns det några snälla företag?”

– Varför ska ett företag vara snällt? 
– Hur vet man att ett företag står för sina värderingar? 
– Hur kan man som konsument påverka företag att bli mer ansvarstagande?

Föreläsningen är öppen för alla och fri att lyssna på.

Läs mer om Litorinas öppna föreläsningar här

FoodTankers har publicerat sin andra hållbarhetsrapport. Rapporten är gjord enligt GRI Standards, den internationella standarden för hållbarhetsredovisning som 90 % av större företag använder. GE99 har bidragit till att FoodTankers kunnat övergå från den äldre standarden GRI G4 till nya GRI Standards.

Se hållbarhetsrapporten här

GE99 satsar på tygkasse som sommarpresent! ”Om vi inte gör något nu kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050” (Håll Sverige Rent).

Tips: Lägg tygkassen i bilen och ta med in i affären. När du packat upp varorna hemma så lägg kassen i närheten av bilnycklarna så glömmer du inte bort att ta ut den till bilen igen.

HA EN SKÖN SOMMAR!

Tack Johnny Gylling för väl genomarbetad granskning av vår påverkan på åkerinäringen”, skriver Tove Winigers, Sveriges Åkeriföretags ansvarige för Public Affairs på LinkedIn.

”Vi är stolta och glada över att vår hållbarhetsredovisning av Fair Transport är klar! Som första branschorganisation har vi låtit granska vårt CSR-arbete. Tre år in och en bransch som initialt visat skepsis anger nu att lönsamheten ökat, kanske tack vare en högre ambitionsnivå med avseende på trafiksäkerhet, klimat och miljö samt socialt ansvarstagande?” (Sveriges Åkeriföretag)

– Det har varit ett utmanande men roligt uppdrag att hållbarhetsredovisa Fair Transport, säger Johnny Gylling, GE99. En av mina slutsatser i rapporten är att Fair Transport har varit positivt för branschen men behöver utvecklas så att åkerierna själva redovisar sitt hållbarhetsarbete i framtiden. Det skulle alla tjäna på.

Läs rapporten här

 

Från idag medlem i NetPort Energikluster:

”I Energiklustret hälsar vi företag och organisationer som brinner för innovation inom energi och hållbarhetsfrågor välkomna! Tillsammans skapar vi en innovationsmiljö där hållbara produkter och tjänster utvecklas.”

Läs mer om NetPort Energikluster här

Idag anlände mitt intyg för genomgången utbildning i övergången från GRI G4 till GRI Standards (Hållbarhetsredovisning). Utbildningen genomfördes av Enact i Stockholm och är certifierad av GRI (Global Reporting Initiative). Mer än 90 procent av stora företag i 90 länder hållbarhetsredovisar enligt GRI. Kul att öka på sin kunskap och förmedla vidare till företag och organisationer!

Musik i Blekinge lanserar snart Guide & Checklista för hållbara events. Ett verkligt bra initiativ! Louise Lindén från LiveGreen Production har författat boken. Jag är stolt att omnämnas i tack-delen för mina mindre inspel till boken. Den 24 januari är det premiär i Karlskrona (Länsstyrelsen) och den 7 februari i Karlshamn (NetPort). Läs mer på Musik i Blekinges hemsida

Nu är GE99:s andra hållbarhetsrapport färdig! Även ett enmansföretag kan hållbarhetsredovisa. Man kan börja enkelt.

GE99 Hållbarhetsrapport 2016

När julen närmar sig blir vi extra snälla. Det är bra. Stefan Einhorn skriver i sin bok Konsten att vara snäll : ”För mig är en snäll människa en individ som lever med etiken i sitt hjärta.” Finns det då några snälla företag? Ja, om alla som jobbar på ett företag är snälla, blir ju hela företaget snällt. Eller hur?

Ett tips för att sprida snällhet är att ert företag berättar om sitt frivilliga samhällsansvar (CSR-arbetet). Då blir fler inspirerade att göra det där extra.

Jag vill tacka alla kunder för fint samarbete 2016 och tack till alla som jag fått besöka under året och prata hållbarhet.

GE99 fortsätter att stödja EFI Fadders verksamhet i Rumänien för att hjälpa utsatta barn till ett värdigt liv. Läs mer om EFI Fadders verksamhet här.

Jag önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jag fick infört en debattartikel i Kristdemokraternas tidning Poletik om nya hållbarhetslagen. Det var KD och C som stöttade regeringens förslag men med vissa tveksamheter. Lagen omfattar inte bolagskoncerner som inte är noterade. Det innebär att kommunala bolagskoncerner, trots att de är tillräckligt stora enligt lagens kriterier, slipper att hållbarhetsredovisa. Detta är enligt min mening en lucka i lagen och jag hoppas att kommunerna frivilligt tar sitt ansvar och blir mer transparenta med sina bolag.

Läs artikeln här.

Åkeritidningen speglar FoodTankers CSR-arbete med socialt ansvar. GE99 uppmärksammas som CSR-partner. Läs artikeln här:  akeritidningen-foodtankers-11-2016

Genom medlemskap i Unionen Egenföretagare har jag flera förmåner. En av dem är tillgång till en företagscoach som i mitt fall heter Mats Lundberg. Hans råd har varit oerhört värdefulla och i artikeln i tidningen Min Firma beskrivs särskilt hur jag tänkt om marknadsföring. Jag vill också passa på att ge Altefur Development ett tack för deras hjälp att komma igång med hemsida, logotype och digital marknadsföring.  Läs artikeln här: min-firma-nr_6_gylling

Idag röstade Riksdagen om stora företags skyldighet att hållbarhetsredovisa. Regeringen fick igenom förslaget att ett av kriterierna ska vara 250 anställda trots EU-direktivets nivå om 500 anställda. Allianspartierna var kritiska mot s.k. ”goldplating” (att Sverige ska vara bäst i klassen) men trots det röstade KD och C för. Jag har träffat ett antal företag i sydöstra Sverige som omfattas av lagen men idag inte har någon hållbarhetsredovisning. De gör ofta ett bra hållbarhetsarbete men vad som saknas är transparensen – att de helt enkelt berättar för omgivningen hur det går. Det ska bli spännande att få hjälpa fler företag igång med hållbarhetsredovisning. Att hållbarhetsredovisa är ingen börda – det är en konkurrensfördel.

Förra året satte vi upp miljömålet att se över inköp av elektronikprodukter. De stora mobiltillverkarna har haft stora problem med arbetsförhållandena i sina fabriker i Kina och Korea. Vi ville därför testa en Fairphone i förhoppning att de ska påverka de stora att bli bättre.  Läs mer om Fairphone

GE99 har hjälpt transportföretaget FoodTankers att göra sin första hållbarhetsrapport enligt GRI G4. Ett roligt uppdrag! Ladda ned rapporten här: FoodTankers Sustainability Report 2015

För att se presentationen klicka här!

Denna föreläsning handlade om några av IT-branschens utmaningar inom CSR och hållbarhet. Exempelvis om Mänskliga rättigheter såsom barnarbete i leverantörskedjan. Jag visade också på ett lokalt exempel från Karlskrona där Roxtec nyligen startat ett samarbete med Hand in Hand för att stödja entreprenörskap, utbildning och bekämpa fattigdom i en by i sydöstra Indien. Presentationen är fri att användas i utbildningssyfte men inte för kommersiellt bruk.

 

Precis avslutat ett dialogmöte enligt ISO 26000 hos progressiv kund. Roligt att jobba med företag som tar CSR på allvar och ser nyttan i att vara det goda företaget!

Premiär idag för Hållbarhetskonsulterna Sydost med frukostföreläsning hos Proffice Karlskrona. Tack till Proffice och engagerade deltagare!

GE99 önskar God Jul genom att stödja Röda Korset i år med Julklappsetiketter som ska delas ut samt bidrag till KFH:s insamling för Röda Korsets flyktinghjälp. Vill du också bidra så klicka här.

Min föreläsning fokuserade på exempel från näringslivet i CSR och hållbarhet samt hållbarhetsredovisning. Jag vill särskilt tacka företaget FoodTankers som ville agera praktikfall med sitt CSR-arbete i den internationella transportbranschen. Föreläsningen innehåller en redovisning av studenternas åsikter om FoodTankers CSR-arbete.
Studenterna som deltog får gärna betygsätta föreläsningen (se sista bilden).Se presentationen från föreläsningen här

Den 10 augusti hämtade vi ut vår nya BMW i3 hos Holmgrens Bil. Det är en härlig känsla att köra omkring med vetskapen att utsläppen är noll (!). BMW är ju sedan tio år tillbaka rankad i hållbarhetstoppen på Dow Jones Sustainability Index bland biltillverkarna. i3:an är verkligen tillverkad med största hänsyn till miljön: kolfiberkaross, aluminiumbotten, helt eldriven, inredning gjord delvis av återvunna PET-flaskor bland annat. Vind och vatten driver fabrikerna där bilen tillverkas i Tyskland och USA. – Hur långt kan du köra? är den vanligaste frågan jag får. Tja, ca 13 mil är svaret men varför bekymra sig? Alla hus jag passerar har ju ett vägguttag….

Feel free to watch the presentation from Johnny Gylling’s lecture at BTH on ”CSR in the ICT industry”. The presentation aims to give a picture of how ICT companies are working with Corporate Social Responsibility globally.

Nio av tio företagare som deltog på KFH nätverkslunch tror att CSR kommer att få ökad betydelse för företagens varumärke. Läs om snabbenkäten här >>

Under några veckors tid har du som företagare möjlighet att göra ett CSR-test här på www.ge99.se.

För varje genomfört test skänker GE 99 ett träd till Vi Skogen.

GOD JUL önskar GE99 genom en Julgåva till EFI som jobbar för övergivna barn i Rumänien. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Idag släpps äntligen hemsidan www.ge99.se

Följ GE99 på Facebook